Shopping Cart

Politika o zaštiti privatnosti

Sukladno Uredbi (eu) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Brist d.o.o., brist društvo s ograničenom odgovornošću za maslinarstvo, konzalting, turizam i trgovinu. Trgovačka 40, 52215 vodnjan, Croatia, eu. OIB: 37971561748, upisano u trgovačkom sudu u Rijeci (u daljnjem tekstu: Brist d.o.o.), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportuniteta (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Brist d.o.o., pri čemu je cilj politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici mogu se u svakom trenutku obratiti Brist d.o.o. sa zahtjevom za izmjenu, dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je: Brist d.o.o., brist društvo s ograničenom odgovornošću za maslinarstvo, konzalting, turizam i trgovinu. Trgovačka 40, 52215 vodnjan, Croatia, eu. Oib: 37971561748

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka:
E-mail: paul@brist-olive.hr

NAČINI PRIKUPLJANJA I VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Izravno od strane samih korisnika na način da korisnici sami dostave podatke Brist d.o.o.  kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika i https://brist-olive.hr. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Brist d.o.o. sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik podatke može dostaviti usmeno ili pismeno u središte Brist d.o.o. , putem maila poslanog na neku od mail adresa Brist d.o.o. i preko internet stranice Brist d.o.o.,  https://brist-olive.hr.

Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni.

Automatski posjetom Brist d.o.o. internet ( web ) stranici , aplikacijama i portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Brist d.o.o..

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Brist D.o.o. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Brist D.o.o. prikuplja ovise o vrsti usluge Koju Brist d.o.o. pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Brist d.o.o. neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

PODACI O POTENCIJALNIM KORISNICIMA

Brist d.o.o. također prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte), ali i interese potencijalnih Korisnika i/ili Kupaca koji se obraćaju udruzi sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Brist d.o.o.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Brist d.o.o. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Brist d.o.o. prikuplja ovise o vrsti usluge koju Brist d.o.o. pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Brist d.o.o. neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU?

Podaci koje Kupac – Korisnik najčešće dostavlja su:

 • ime i prezime
 • adresa
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • kontakt broj telefona i/ili mobitela
 • kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
 • podaci iz osobne iskaznice
 • podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja

GDJE SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

Osobne podatke Korisnika – Kupaca Brist d.o.o. obrađuje u Republici Hrvatskoj.

GDJE SE POHRANJUJU PRIKUPLJENI PODACI?

Podaci se obrađuju na način da se sve ili dio informacija o Kupcima – Korisnicima- Ispitanicima pohranjuju u baze voditelja obrade.

OBVEZE VODITELJA OBRADE U VEZI SA SIGURNOŠĆU OBRADE

TEHNIČKA I INTEGRALNA ZAŠTITA PODATAKA

Voditelj Obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa Sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom.

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJNJE OBRADE PODATAKA

Brist d.o.o. prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije kupovine ili servisne intervencije na opremi, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, usruga neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

ORGANIZACIJA NAGRADNIH IGARA

Brist d.o.o. povremeno organizira nagradne igre pa se podaci koriste za obavijesti o osvojenoj nagradi.

IZRAVNA PROMIDŽBA (MARKETING)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Brist d.o.o. ako je Kupac – Korisnik dao privolu.

VIDEO ZAPISI

Brist d.o.o. koristi nadzorne kamere za za zaštitu osoba i imovine.

VREMENSKO TRAJANJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Brist d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Brist d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju 10 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese: paul@brist-olive.hr.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA

Svoja prava ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail paul@brist-olive.hr. Također, korisnik i/ili kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.
Pod kojim uvjetima i s kojim razlogom se osobni podaci prosljeđuju trećim osobama

Osobne podatke Kupaca- Korisnika brist d.o.o. prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:

radi ispunjenja zakonskih obveza brist d.o.o. kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa Kupaca – Korisnika
radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun Kupca – Korisnika za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

OBRADA OSOBNIPODATAKA U KONTEKSTU ZAPOSLENJA

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Voditelj obrade će radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.

GDPR I KOLAČIĆI

Ova Pravila o kolačićima objašnjavaju što su kolačići i kako ih koristimo, vrste kolačića koje koristimo, tj. podatke koje prikupljamo  pomoću kolačića i kako se te informacije koriste i kako kontrolirati postavke kolačića. Dodatne informacije o tome kako koristimo, pohranjujemo i čuvamo vaše osobne podatke potražite u našim Pravilima o privatnosti.

Možete u bilo kojem trenutku promijeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našoj web stranici.

Saznajte više o tome tko smo, kako nas možete kontaktirati i kako obrađujemo osobne podatke u našim Pravilima o privatnosti.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: brist-olive.hr

Upravljajte postavkama kolačića klikom na: Manage consent

ŠTO SU KOLAČIĆI?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se koriste za pohranu malih podataka. Pohranjuju se na vašem uređaju kada se web stranica učita u vaš preglednik. Ovi nam kolačići pomažu da web mjesto pravilno funkcionira, učini ga sigurnijim, pruži bolje korisničko iskustvo i shvati kako web stranica funkcionira te da analiziramo što funkcionira i gdje treba poboljšati.

KAKO KORISTIMO KOLAČIĆE?

Kao i većina internetskih usluga, naša web stranica koristi kolačiće prve i treće strane u nekoliko svrha. Kolačići prve strane uglavnom su potrebni da bi web stranica funkcionirala na ispravan način i oni ne prikupljaju nikakve vaše osobne podatke.

Kolačići treće strane koji se koriste na našoj web stranici uglavnom služe kako bi se razumjelo kako web stranica funkcionira, kako komunicirate s našom web stranicom, kako biste zaštitili naše usluge, pružili oglase koji su za vas relevantni, a sve u svemu pružaju vam bolju te poboljšano korisničko iskustvo i pomažu vam ubrzati buduće interakcije s našim web mjestom.

KOJE VRSTE KOLAČIĆA KORISTIMO?

Osnovno: Neki su kolačići neophodni da biste mogli iskusiti punu funkcionalnost naše web stranice. Omogućuju nam održavanje korisničkih sesija i sprečavanje bilo kakvih sigurnosnih prijetnji. Ne prikupljaju i ne pohranjuju nikakve osobne podatke. Na primjer, ovi kolačići omogućuju vam prijavu na svoj račun i dodavanje proizvoda u košaricu i sigurno plaćanje.

Statistika: Ovi kolačići pohranjuju podatke poput broja posjetitelja web mjesta, broja jedinstvenih posjetitelja, koje su stranice web mjesta posjećene, izvor posjeta itd. Ti nam podaci pomažu razumjeti i analizirati koliko je dobro web mjesto izvedeno i gdje ga treba poboljšati.

Marketing: Naša web stranica prikazuje oglase. Ovi se kolačići koriste za personalizaciju oglasa koje vam prikazujemo tako da vam znače. Ovi kolačići pomažu nam i da pratimo učinkovitost ovih oglasnih kampanja.

Informacije pohranjene u ovim kolačićima također mogu koristiti nezavisni pružatelji oglasa za prikazivanje oglasa na drugim web mjestima u pregledniku.

Funkcionalno: To su kolačići koji pomažu određenim nebitnim funkcijama na našoj web stranici. Te funkcionalnosti uključuju ugrađivanje sadržaja poput videozapisa ili dijeljenje sadržaja web stranice na platformama društvenih medija.

Postavke: Ovi kolačići pomažu nam da pohranimo vaše postavke i postavke pregledavanja poput jezičnih postavki kako biste imali bolje i učinkovitije iskustvo prilikom budućih posjeta web mjestu .

Popis u nastavku daje detalje o kolačićima koji se koriste na našoj web stranici.

CookieDescription
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

KOJE VRSTE KOLAČIĆA KORISTIMO?

Ako kasnije tijekom sesije pregledavanja odlučite promijeniti svoje postavke, na zaslonu možete kliknuti karticu “Pravila o privatnosti i kolačićima”. Ovo će ponovno prikazati obavijest o pristanku koja vam omogućuje da promijenite postavke ili u potpunosti povučete pristanak.

Uz to, različiti preglednici nude različite metode za blokiranje i brisanje kolačića koje koriste web stranice. Možete promijeniti postavke svog preglednika kako biste blokirali / izbrisali kolačiće. Da biste saznali više o upravljanju i brisanju kolačića, posjetite wikipedia.org , www.allaboutcookies.org. su za dostavu odgovora.d

PRIVACY AND COOKIE POLICY

In accordance with Regulation (eu) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Official Journal of the European Union L 119 , 4.5.2016, page 1, hereinafter: General Regulation on Data Protection), which is in full application from 25 May 2018 in the Republic of Croatia and all EU Member States, as well as the Law on Implementation General Regulations on Data Protection (Official Gazette No. 42/18, hereinafter: the Act), the Labor Act (Official Gazette nos. 93/14 and 127/17), the Occupational Safety and Health Act (Official Gazette no. 71/14, 118/14 and 154/14), i.e. in accordance with the legal framework for personal data protection in the Republic of Croatia and the European Union and the best European practice, Brist d.o.o., Brist limited liability company for olive growing, consulting, tourism and trade. Trgovačka 40, 52215 Vodnjan, Croatia, eu. OIB: 37971561748 registered in the Commercial Court in Rijeka (hereinafter: Brist d.o.o.), as the head of the processing of personal data of users of its services and customers, drafted a policy on the protection of personal data of users of services and customers. Privacy Policy is a unilaterally binding legal act based on fundamental principles in the processing of personal data, which regulates which user data are collected, how such data are processed, and for what purposes they are used. The privacy policy also informs service users and / or customers of their rights to collect and further process personal data, all for the purpose of protecting their privacy in a broader sense.

Privacy policy based on the following principles of personal data processing: procedures of legality, transparency and best practices, the possibility of reducing the processing and reduction of data, the way points and personal data work, the possibility of reducing access, integrity and confidential data, which should be taken into account calculate trust and fair processing, manner of performing opportunity (purposes of processing), manner of processing in unnamed (anonymized) form.

The Privacy Policy applies to all services Brist d.o.o. offers, with the aim of the Policy being to inform users clearly and transparently about the processing of their personal data and their rights. First of all, users can at any time contact the Association with a request to amend, supplement and/or update the data relating to them, as well as to withdraw the given consent and request the cessation of further processing of personal data.

The following is responsible for the processing of personal data: Brist d.o.o., Brist limited liability company for olive growing, consulting, tourism and trade. Trgovačka 40, 52215 Vodnjan, Croatia, EU. OIB: 37971561748.

Contact details for personal data protection:
e-mail: paul@brist-olive.hr

METHODS OF COLLECTION AND TYPES OF PERSONAL DATA COLLECTED

Directly by the users themselves in a way that the users themselves submit the data to the Brist d.o.o. as the processing manager in a certain range of data that is essential for the provision of appropriate services, sales or some other user link and https://brist-olive.hr. In order to provide appropriate services, the user is obliged to provide the Brist d.o.o. with the following information that he needs to establish a contractual relationship in order to provide a particular service and / or sell certain products. The customer-user can submit the data orally or in writing to the center of the Brist D.o.o., via e-mail sent to one of the e-mail addresses of the Brist d.o.o. and via the website of the Brist d.o.o. https://brist-olive.hr.

From other publicly available sources of data on companies and physical persons in companies on internet portals, telephone directories that contain such data and other publicly available services only for the purposes for which they were initially collected.

Automatically by visiting Brist d.o.o. internet (web) pages, applications and portal, which are data associated with network identifiers (Internet protocol addresses and cookie identifiers, such as Google Analytics to track user and / or customer interaction).

A cookie is a small data file that is stored on a computer or mobile device when you visit a particular website. Cookies are used to provide a better user experience to each user and/or customer, to store user and/or customer preferences, in order to make the website work more efficiently, as well as to monitor and test the use and traffic of the website Brist d.o.o.

By disabling and/or blocking the storage of cookies, the user and/or customer can still browse the website Brist d.o.o. However, it is likely that certain features and/or functionalities of the website will not be available to such users and/or customers, or that the time required to access certain features of the website will be longer than usual.

The network identifiers in question may leave traces which, in combination with other identifiers and information provided by Internet service providers, may be used to identify the user and/or customer.

The amount or scope of personal data that Brist d.o.o. collects depends on the type of service that Brist D.o.o. provides to its users and/or customers, as well as on the legal basis on which it collects data. Brist d.o.o. constantly takes care of collecting only the necessary range of personal data that is necessary to achieve the legally established purpose for which the data is processed.

DATA ON POTENTIAL USERS

Brist d.o.o. also collects data on potential users and/or customers of its services and/or products. This information includes basic information (name and surname, e-mail address), but also the interests of potential Users and/or Customers who contact the association with the desire to be informed and/or offered certain products and services.

A cookie is a small data file that is stored on a computer or mobile device when you visit a particular website. Cookies are used to provide a better user experience to each user and/or customer, to store user and/or customer preferences, in order to make the website work more efficiently, as well as to monitor and test the use and traffic of the website Brist d.o.o.

By disabling and/or blocking the storage of cookies, the user and/or customer can still browse the website Brist d.o.o. However, it is likely that certain features and/or functionalities of the website will not be available to such users and/or customers, or that the time required to access certain features of the website will be longer than usual.

The network identifiers in question may leave traces which, in combination with other identifiers and information provided by Internet service providers, may be used to identify the user and/or customer.

The amount or scope of personal data that it Brist d.o.o. collects depends on the type of service that Brist d.o.o. provides to its users and/or customers, as well as on the legal basis on which it collects data. Brist d.o.o. constantly takes care of collecting only the necessary range of personal data that is necessary to achieve the legally established purpose for which the data is processed.

TYPES OF PERSONAL DATA COLLECTED?

The data that the Customer – User most often provides are:

 • name and surname
 • address
 • personal identification number (OIB)
 • contact phone and/or mobile phone number
 • contact details of e-mail (e-mail address)
 • identity card data
 • bank account and card number data for the purpose of regulating the payment obligation

WHERE IS PERSONAL DATA PROCESSED?

Personal data of Users – Customers Brist d.o.o. processes in the Republic of Croatia.

WHERE IS THE COLLECTED DATA STORED?

Data is processed in such a way that all or part of the information about Customers – Users – Respondents is stored in the databases of the processing manager.

OBLIGATIONS OF THE PROCESSING MANAGER REGARDING THE SECURITY OF PROCESSING

TECHNICAL DATA PROTECTION

The processing manager implements technical and organizational measures to ensure an appropriate level of security.

The processing manager shall also take measures to ensure that any individual acting under the responsibility of the controller who has access to personal data does not process that data if this is not in accordance with the instructions of the processing manager.

Taking into account the nature, scope, context and purposes of processing, as well as risks of different levels of probability and severity for risks to the rights and freedoms of individuals, the Processing Manager implements appropriate technical and organizational measures in accordance with Security Policies to ensure and prove processing implemented in accordance with the General Regulation.

PURPOSE OF DATA COLLECTION AND FURTHER PROCESSING

Brist d.o.o. collects and further processes personal data of users and/or customers for the purpose of concluding and executing contracts, making purchases or service interventions on equipment, delivery of ordered products, advice and assistance in using products, providing appropriate additional and/or extended product warranties, resolving complaints of users and/or customers and other actions related to the conclusion and execution of the contract in accordance with applicable regulations.

The processing of personal data of users and/or customers for the above purposes is a necessity and legal basis for concluding a contract, ie, in case the user and/or customer refuses to provide relevant data, the service will not be able to enter into a contract and/or take certain actions. with the execution of the concluded contract.

ORGANIZATION OF PRIZE GAMES

Brist d.o.o. occasionally organizes prize games, so the data is used to notify about the prize won.

DIRECT MARKETING

Contact details of users and/or customers can be used to send promotional notices about products and services Brist d.o.o. if the Customer – User has given consent.

VIDEOS

Brist d.o.o. uses surveillance cameras to protect people and property.

TIME DURATION OF PERSONAL DATA STORAGE

Depending on the purpose and legal basis on which the personal data of users and/or customers are collected, Brist d.o.o. is in some cases mandatory to keep personal data for a period of time prescribed by the relevant regulations or termination of the purpose for which they were collected. Upon the expiration of the legal deadline which obliges Brist d.o.o. on the storage of certain personal data or the termination of the purpose, they are deleted.

In cases where the basis for data collection and processing is the consent of the user and/or customer, personal data is stored for 10 years.

Data processed with the consent of the user and/or customer may be deleted before the expiration of the period specified in this Policy, in the event that such deletion is requested by the user and/or customer or when the user and/or customer objects to such processing via the Internet. e-mail address: paul@brist-olive.hr.

WAYS OF EXERCISING RIGHTS

The customer can exercise his rights if he considers that there has been an irregularity in the processing of his personal data, via contact information or by e-mail paul@brist-olive.hr. Also, the user and / or the buyer has the right to lodge a complaint with the national supervisory authority.
Under what conditions and for what reason personal data is passed on to third parties

The personal data of the Customer-User Brist d.o.o. forwards to third parties (including competent authorities) in the following cases:
to fulfill the legal obligations of Brist d.o.o.
when such processing is necessary to protect the key interests of Customers – Users
for the purpose of fulfilling the contractual obligation, performing the work for the account of the Buyer – User
for which it is necessary to hire a third person – the processor manager

PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF EMPLOYMENT

Personal data of employees may be collected, processed, used and delivered to third parties only if it is determined by law or if it is necessary for the exercise of rights and obligations arising from the employment relationship, or in connection with the employment relationship.

In order to exercise the rights and obligations arising from the employment relationship, the controller will collect, process, use and deliver to third parties only those personal data that are necessary for the stated purpose, and will provide such data only at the request of courts and other state or public bodies.

GDPR AND COOKIES

The following rules about cookies explain what cookies are and how we use them, which cookies we use  and information we collect with those. We also explain how we use collected information and how you can  control the cookie settings.

Additional information about how we use, store and keep your personal data can be found in privacy policy.

At any given time you have the right to change or withdraw your consent about cookies on our website.

Find out more about who we are, how you can contact us and how we use personal information in privacy policy.

You agree to cookies on on domain: brist-olive.hr

Control your cookies here: Manage consent

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text files used for saving data. The information is being stored on your device when a website is loaded. These cookies help  web site to perform better, make it safer and provide better user experience for you because it gives us information where we can improve and make our web site better.

HOW DO WE USE COOKIES?

As other internet services, our website uses third party cookies for several reasons. Direct cookies are necessary so our web site can function and they do not collect any of your personal data.

Third party cookies we use on our website are there so we can understand how our website works, how you communicate with our website, how we can protect our services, show you relevant ads and to enhance your user experience on the website.

WHAT KIND OF COOKIES DO WE USE?

Basic: Some cookies are necessary so our website can function properly. They help us with user sessions  and stop security threats. Those cookies do not collect or use your personal data. Cookies like those are allowing you to log into your accounts and safe payment.

Statistic: These cookies save data like numbers of visitors on the web site, unique visits, what sites are being visited, the source of visit and so on. That information helps us  understand and analyze how well our website is made and where we can improve it.

Marketing: Our website will show ads. These cookies are being used to personalize ads that are meaningful to you. They allow us to follow how efficient the marketing campaign is. Data stored in those cookies can be used by independent companies to show ads in other browsers.

Functionality: These cookies help other functions on the website like building video or sharing content on social media platforms.

Settings: These cookies help us to save your settings like language preferences for better user experience in upcoming visits.

List of cookies used on our website.

CookieDescription
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

HOW CAN I CONTROL COOKIE SETTINGS?

If you decide to change your settings you can click on the tab  “Privacy and cookies policy”. This will show you the consent information and allow you to change your settings or withdraw your consent.

With all this being mentioned, different browsers offer different methods for blocking and deleting cookies used by websites. You can change your browser settings to block or delete cookies. To find out more about managing and deleting cookies, visit www.allaboutcookies.org

Always most recent harvest

Guaranteed freshness

Safe Shipping Guaranteed

To all available locations

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa